nailing machines

+421 44 3811 202

info@profixrd.sk

Priemyselná 4783/42, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK

 • en
 • sk

nailing machines

zavolejte nám

napište nám

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana soukromí našich klientů je pro nás důležitá. Následující podmínky slouží pro Vás, abyste měli přehled zejména o tom, proč, jak, jaké údaje o Vás zpracováváme a jaká máte práva.

Provozovatelem je:

PROFIX RD, s.r.o.

Adresa: Smrečany 219, 032 05 Smrečany

IČ: 46621504, IČ DPH: SK2023486938

Máte-li jakékoli dotazy, můžete náš kontaktovat telefonicky (+421 44 381 202), e-mailem (info@profixrd.sk) nebo poštou na adrese našeho sídla.

Při zpracování osobních údajů se řídíme především:

 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES („GDPR“),
 • ustanoveními zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, které se na nás vztahují,
 • zákonem o č.č. 586/2003 Sb. o advokacii a o změně zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění  pozdějších předpisů
 • zákonem č.j. 297/2008 Sb. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů
 • a dalšími předpisy.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme zejména proto:

 • abychom Vám mohli poskytnout právní službu; Článek 6 | 1 písm. b) a c) GDPR ve vztahu ke zvláštním kategoriím osobních údajů Čl. 2 písm. f) GDPR,
 • abychom plnili různé zákonné, stavovské a smluvní povinnosti; Článek 6 | 1 písm. b), c) a f) GDPR.
 • abychom chránili oprávněné zájmy nás, našich klientů a jiných osob; Článek 6 | 1 písm. f) GDPR.
 • abychom Vás mohli v budoucnu kontaktovat s nabídkou právních služeb; Článek 6 | 1 písm. a) GDPR.

Komu mohou být údaje zpřístupněny

Jsme vázáni mlčenlivostí a stejnou povinností zavazujeme jakoukoli osobu, která se dostane do styku s osobními údaji. Osobní údaje fyzických osob zpřístupňujeme pouze v nezbytně nutné míře a vždy při zachování mlčenlivosti, např.:

 • zaměstnancům,
 • zastupujícím nebo spolupracujícím advokátem,
 • naším účetním a daňovým poradcem,
 • Slovenské advokátní komoře (např. v případě disciplinárního řízení) nebo
 • poskytovatelem softwarového vybavení.

Přeshraniční přenos Vašich osobních údajů to třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor nezamýšlíme.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze do doby, než je potřebujeme pro vymezený účel. Po této době je uchováváme/archivujeme. Při uchovávání osobních údajů se řídíme doporučenými dobami uchovávání ve smyslu Usnesení předsednictva České advokátní komory číslo 29/11/2011.

Pokud advokát vede menoslů klientů a protokol klientského spisu elektronicky, ke konci kalendářního roku vyhotoví za kalendářní rok jeho tištěnou formu a tuto uloží v kanceláři bez časového omezení.

Skartovat nelze protokoly klientských spisů a menoslov klientských spisů.

Skartační lhůta klientského spisu je 10 let a běží ode dne, kdy jsou splněny všechny podmínky pro uložení spisu do archivu. Klientský spis, ve kterém se nacházejí originály listin předaných advokátovi klientům, nelze skartovat. Skartovat nelze klientský spis nebo jeho část, kterou je advokát povinen předat státnímu archivu. Skartovat nelze klientský spis, pokud je vedeno jakékoli řízení před soudem, orgánem státní správy, orgány činnými v trestním řízení, Českou advokátní komorou, které obsahově souvisí s obsahem klientského spisu nebo jehož předmětem bylo jednání nebo opomenutí advokáta při poskytování právní pomoci ve věci klientovi.

Jak získáváme Vaše osobní údaje

Nejčastěji získáváme Vaše osobní údaje přímo od Vás jako našich klientů. V takovém případě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné; případné odmítnutí poskytnutí některých osobních údajů může mít vliv na kvalitu poskytnuté právní služby. Osobní údaje o vás můžeme získávat iz veřejně dostupných zdrojů, od orgánů veřejné moci nebo od jiných osob.
Pokud nejste náš klient, Vaše osobní údaje zpravidla získáváme od našich klientů nebo z jiných veřejných nebo jiných zákonných zdrojů. V takovém případě o Vás můžeme osobní údaje získávat bez informování, a také proti Vaší vůli na základě našeho zákonného oprávnění a povinnosti vykonávat naše povolání.

Vaše práva subjektu údajů

Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Bez ohledu na to máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů.
Jako klient máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jakož i žádat jejich opravu. Zpracováváme-li osobní údaje při poskytování právních služeb nemáte jako klient ani jako jiná fyzická osoba (např. protistrana) právo namítat proti takovému zpracování podle Čl. 22 GDPR.

Máte právo kdykoli podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů nebo Slovenské advokátní komoře.

Zpracování souborů cookies

Přidáte-li komentář na naší stránce, můžete souhlasit s uložením Vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro Vaše pohodlí, abyste nemuseli opětovně vyplňovat Vaše data znovu při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jsou platné jeden rok. Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webové stránky. tím, že umožňují rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webové stránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá soubory cookies k účelu správného zobrazování internetové stránky a sledování návštěvnosti. Použité soubory cookies nezpracovávají žádné osobní údaje, včetně IP adresy, geografické polohy nebo historie procházeného obsahu.

Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoli zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.