stroje na výrobu palet

+421 44 3811 202

info@profixrd.sk

Priemyselná 4763/45, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK

 • en
 • sk
 • de

stroje na výrobu palet

zavolejte nám

napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu www.profird.sk mezi společností PROFIX RD, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány podle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je PROFIX RD, sro, Smrečany 219, 032 05 Smrečany, IČ: 46621504, DIČ: SK2023486938, Sro, Vložka č.: 56440/L, (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce „Dostupnost“ a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
 5. Prodávající je vázán kupujícímu svojí nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího, včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

2. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY (OBJEDNÁVKA)

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:

 • e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,
 • kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
 • telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.

2. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako „Potvrzení objednávky“, o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky.

3. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:

 • dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,
 • název a cenu zboží, cenu přepravy,
 • adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby,
 • podmínky a způsob přepravy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající je povinen:

 • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě,
 • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 • předat kupujícímu spolu se zbožím v písemné podobě návod v českém jazyce, potvrzený záruční list, dodací list a daňový doklad (fakturu).

2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. Kupující je povinen:

 • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,
 • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.

2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v potvrzení objednávky.

5. DODACÍ PODMÍNKY

1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.

3. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu dostupné, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání zboží třetí osobě prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu.

4. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalogoch, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Je-li obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.

6. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. KUPNÍ CENA

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím České pošty, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v potvrzení objednávky.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu české koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

7. VSTUP VLASTNICTVÍ A PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY NA ZBOŽÍ

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

1. Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabídnout hodnotné služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto údaje chrání před zneužitím.

2. Je-li kupující fyzickou osobou (nepodnikatel), je potřebné pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Je-li kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, je třeba pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

4. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 1 zákona č. 1 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho uvedené osobní údaje. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího neposkytne třetí osobě. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

5. Údaje o nákupech kupujícího (jsou potřebné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

7. Změny v osobních údajích může kupující provést zasláním informačního e-mailu prodávajícímu nebo úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu.

8. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti (nikoli reklamní zprávy) bez předchozí žádosti kupujícího k zaslání takových zpráv.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY)

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží, dohodnutou v potvrzené objednávce.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoli před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoli postihu. Pokud kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 1 zákona č. 1 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

 • 4. Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:
  kupující odešle prodávajícemu e-mail nebo dopis s následujícím zněním: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den.měsíc.rok) č.(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. (správné číslo účtu)“. Dále uvede své jméno, adresu a aktuální datum.
 • kupující odešle zboží ve formě pojištěné zásilky, nebo zboží osobně doručí do sídla prodávajícího, přičemž hradí přepravní náklady.
  vrácené zboží musí být v původním a nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.) as originálním dokladem o koupi (fakturou).
 • Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.

5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet a to nejpozději do 15 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží vrátí na náklady kupujícího zpět.
6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona čj. 108/2000 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována soukromě ve formě e-mailových zpráv.

3. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, Občanským zákoníkem, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Ve Smrečanech 23.4.2012